Onderwijs

Onderwijs Nieuwe stijl

Iedereen kan zien dat we in een turbulente tijd leven en dat deze ontwikkelingen in de wereld een andere zienswijze van ons vragen. Een zienswijze waar Liefde aan ten grondslag ligt Liefde is een eerste levensbehoefte die mensen tot onafhankelijke vrije mensen vormt.

Steeds vaker wordt de maatschappij geconfronteerd met het begrip Nieuwetijdskinderen. In feite kan het onderwijs ook niet langer om deze zeer gevoelige kinderen heen. Kinderen van deze tijd vragen om een andere aanpak van het reguliere onderwijs. Onze kinderen vragen om grotere innerlijke vrijheid, waardoor zij zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zij zullen begeleid moeten worden in hun talenten, zodat zij niet langer onderdrukt worden in hun gevoeligheid maar hiermee leren om te gaan. Deze tijd vraagt daarom ook om nieuwe inzichten, methodes en deze zijn anders dan we tot nu toe hanteerden. Vandaar dat de toekomst ons dat schenkt wat wij er vandaag van maken.

Goed onderwijs is de pijler waar onze toekomst op steunt. Maar wat is goed onderwijs? Hoe voeden we de toekomst en hoe vinden wij het juiste antwoord? De laatste jaren zijn er vele veranderingen in opvoeding en onderwijs geweest. Verschillende experimenten binnen het onderwijs gingen mis omdat het aan een goede basis ontbrak aangezien het niet voldeed aan de eisen van wat een kind van deze tijd nodig heeft. Het is zeer belangrijk om belangrijke wijzigingen binnen het onderwijs niet van de overheid te laten afhangen. Immers, de overheid (oude stijl) is afhankelijk van het gemiddelde bewustzijn van hen die deze overheid hebben gekozen. Onze individuele groei kan dan ook de enige bijdrage zijn tot bewustwording. Laten wij zelf initiatieven blijven nemen en ons inzetten voor een beter onderwijs, afgestemd op het huidige kind aangezien het collectieve bewustzijn enkel door het individuele bewustzijn gevoed wordt.

Binnen de opvoeding en het onderwijs is het van het allergrootste belang dat de opvoeders zorgen dat alle talenten en eigenschappen van het kind de ruimte krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Opvoeders zouden over een natuurlijk innerlijk leiderschap moeten beschikken. Een leiderschap dat het innerlijke geloof, filosofie, gezondheid, technologie en creativiteit vanuit een meer bewust en intuïtief denken begeleidt. Het onderwijs zal de leerlingen niet drillen en wenst ook geen leerfabrieken voor te staan. Het onderwijs nieuwe stijl zal het innerlijk van het individuele kind dienen te ontwikkelen.

De vier pijlers waar het onderwijs nieuwe stijl op zou dienen te steunen zijn: creativiteit – psychologie – filosofie – spiritualiteit. Onderwijs waar vrijheid van denken voorop staat, waar geen plaats is voor leerstellingen die op ‘macht’ berusten, geen star geloof opleveren of gestoeld zijn op nationalisme en andere ismes Onderwijs zonder dogma’s draagt bij aan de vrije ontplooiing van de mens en zal krachten verhelderen en ordenen om in het leven orde op zaken stellen.

Ook het thema ‘wil’ zal anders benaderd moeten worden. ‘Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe’ wordt vaak uitgelegd als dat ik mijn wil terzijde moet schuiven omdat de wil van God beter is. Dat lijkt meer op de houding van een kind dat bang is voor straf als hij iets doet dat zijn opvoeders niet goed vinden. Wie echter geen wil heeft, heeft ook geen kracht. U hebt vast wel eens de kracht meegemaakt van iemand (dat kan ook een kind zijn) met een sterke wil. Hij bereikt wat hij wil, koste wat kost, omdat hij precies weet wat hij wil en hier niet aan twijfelt. Op die manier is de wil ons behulpzaam bij het bereiken van ons doel. Als wij willoos worden, geven wij een kracht op die ons versterkt en vooruitbrengt. Het doel is niet om de eigen wil op te geven, maar om deze in harmonie te brengen met het hogere doel of ook wel het kosmische plan. Dan zijn mijn wil en de universele (goddelijke) wil identiek en kunnen we deze kracht van de wil benutten die niet langer macht wenst uit te oefenen.

Het vraagt om moed om deze uitdaging aan te gaan, hoe zeer we er ook tegen opzien. Het dient een werkelijke innerlijke vrijheid van onderwijs te worden zonder dogma’s, dat ruimte geeft tot een vrije ontplooiing van de mens. Dit is enkel mogelijk zonder angst en met respect voor de Universele wet die Liefde heet.

De beste bescherming tegen extreme verlangens en angsten begint bij goed onderwijs, dat in de eerste plaats met bewustwording bezig is en daarna pas met vaardigheden en wetgeving. Het is het inzicht dat voor een beter uitzicht zorg draagt. Hierdoor ontstaat een verhoogde humane stabiliteit die zich onafhankelijk en delend als maatschappij weet te handhaven.

Kinderen zullen aangespoord moeten worden om voor zichzelf te leren denken op een creatieve manier. Er zullen vakken komen zoals:
– Persoonlijk liefhebben, hoe kinderen geleerd worden om zich goed te voelen in hun eigen vel. Alle liefde begint eerst met eigenliefde, de liefde voor het Zelf, het Zijn en die liefde spreidt zich uit naar de anderen.
– Spiritualiteit: waar de vraag gesteld zal worden waarom zijn wij hier op aarde; wat is voortschrijdend bewustzijn; wat betekent integreren.
– Samen mediteren.
– Samen discussiëren: hoe doet men dat tussen 2 uiterste opinies, niet iedereen dient hetzelfde te denken maar via een dialoog een middenweg te vinden.
– Samen denken: hoe men tot positieve zelfrealisatie kan komen in groepsverband.

Vakken als geschiedenis zullen op een andere wijze gegeven dienen te worden. Dus geen feitenkennis maar bestudeer hetgeen dat aan de basis lag van bijvoorbeeld een oorlog en belangrijker hoe in de toekomst oorlogen vermeden kunnen worden. Wat hebben we uiteindelijk geleerd van elke oorlog. Ook deze komende oorlog is een gevolg van niet willen leren

Laten wij letten op de gezondheid van onze kinderen door hen als gezondenen in de wereld te zien. Dat zij de communicatie aangaan met alle diepere aspecten van verandering van het leven zelf door hen bewust in contact te brengen met de werkelijke wetenschap die de synthese is van filosofie, religie en metafysica. Vandaar dat onze samenleving gebaat is ten eerste met onderwijs en vervolgens met vaardigheden en dan pas met wetgeving en straffen.

De beste investering is mensen bewust te maken van wat hun beweegt, waarom zij tot iets worden aangetrokken of afgestoten. Waar het kind in ontwikkeling is, geeft het aan wat het wil, wat het doet en wat het gelooft Vanuit een denkend kind wordt het bewust dat het een voelend wezen is vandaar dat kinderen nu een hekel hebben aan autoriteit. Volwassen worden is dan ook een zaak van experimenteren met hetgeen het niet kent, dat wil zeggen; dat wij kinderen serieus dienen te nemen in al zijn/haar gevoeligheden.

In dit millennium zal er op het onderwijsvlak heel veel veranderen. Kinderen zullen niet langer alle informatie over hen heen krijgen zoals nu nog het geval is en die koste wat kost onthouden dient te worden om op een examen weer gereproduceerd te worden, hoe kan het ook anders in dit digitale tijdperk! Ook zullen kinderen niet meer worden beoordeeld op hun IQ. De mens zal evolueren en de overheid zal dan volgen met een systeem van maximaal 8 kinderen per leerkracht. Een leerkracht die praat met de kinderen, hen een probleem voorlegt waar ze over na moeten denken. Want voor een probleem, zijn verschillende oplossingen denkbaar. Elk zal zijn eigen oplossing moeten geven en zo zullen ze bijgestuurd worden door hun mentoren en kunnen zij ook weer van elkaar leren. Joodse scholen hanteren al min of meer dit systeem van lesgeven De jeugd zal hierdoor minder snel grijpen naar middelen die hen verdoven of onverschillig maken met alle gevolgen van dien. De geestelijke dood zal dan niet meer bestaan, dat wil zeggen dat ons denken niet langer iets anders aangeeft dan wat wij werkelijke voelen. Het is de ontstijging boven onszelf, familie, vrienden, de natie en de wereld uit. Wij gaan dan alles als één geheel ervaren, ons medeverantwoordelijk voelen voor alles om ons heen. De ziel van de leerling zal dan in Liefde een natuurlijke aansluiting vinden binnen het onderwijssysteem waardoor belangstelling voor kennis wordt gecreëerd.