Nieuwetijdshuwelijk

Nieuwetijdshuwelijk

Met het ingaan van het Nieuwe Tijdperk of wel Aquarius tijdperk, zou het instituut huwelijk ook wel eens met andere ogen bezien mogen worden. Allereerst is het burgerlijke huwelijk vandaag de dag een louter formeel en belastingtechnisch ritueel die met een akte wordt bezegeld. Dit voorschrift is door de Nederlandse bezetter Napoleon Bonaparte ingevoerd om de macht die de Roomse kerk destijds had te minimaliseren. In principe heeft het sluiten van een wettelijk huwelijk niets met het sluiten van een werkelijke verbintenis tussen twee mensen te maken. Een werkelijke verbintenis is dan ook iets tussen twee mensen en zou in haar afsluiting een sacraal moment dienen te zijn. Dit huwelijkssacrament zouden de bruid en bruidegom elkaar dienen te geven in hun liefde tot elkaar. Hiervoor is dan ook geen ambtenaar, priester, dominee of zelfs gebouw nodig, maar kan wel handig zijn om het geheel tot een feest te maken voor hen die hiervan getuigen willen zijn. De plek waar de plechtigheid plaatsvindt, zou evenwel moeten voldoen aan de sacrale sfeer die het huwelijk omgeeft. Deze speciale sfeer brengt niet alleen de echtelieden nader tot elkaar maar ook diegene die erbij aanwezig zijn.

Vandaag de dag worden er steeds meer huwelijken ontbonden en eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Alvorens men tot een verbintenis overgaat, zou men innerlijk moeten weten of hier sprake is van een werkelijke zielenverbinding die buiten onze tijdsgrenzen gaat. Jezus sprak over het huwelijk in het Aquarius Evangelie van Levi (hoofdstuk 70) de volgende woorden over het huwelijk:

Er is geen band die meer geheiligd is dan de band van het huwelijk. De keten die twee zielen in liefde bindt, wordt in de hemel gesloten en geen mens kan deze verbreken.
De lagere hartstochten van de twee kunnen een binding veroorzaken, een binding als die van water en olie.
En dan kan een priester een keten smeden en de twee binden. Dit is geen werkelijk huwelijk; het is namaak.
De twee zijn schuldig aan overspel; de priester is partij in de misdaad.
En dat was alles wat Jezus zeide.

Als twee mensen diep in hun hart geraakt worden, is dit de werking van het viervoudige Licht dat het geven en ontvangen van deze twee mensen tot één maakt. Een spirituele verbintenis is dan ook een integratie van veel en laat zich niet in woorden uitdrukken. Een spiritueel huwelijk laat zich dan ook niet vergelijken met het huwelijk van voorheen. Waar we spreken over de verbinding vanuit het hart, bedoelen we de verbinding vanuit universele Liefde en geen emotionele liefde. Ware Liefde betekent dan ook: In vrijheid zijn en in vrijheid worden.

Een huwelijk mag ook geen verbintenis inhouden tussen twee mensen die uiteindelijk gaat knellen. In Liefde verbonden zijn wil zeggen dat je elkaar weer terug mag schenken aan het Universum. Twee mensen lopen gedurende een bepaalde tijdsspanne met elkaar op waarbij ze van elkaar mogen leren en geven elkaar weer weg tot het moment als daar de tijd rijp voor is. Dit is het ultieme geven, het teruggeven van een geliefde aan een nog groter geheel. Dit is dan ook wat het huwelijk in deze Nieuwe Tijd inhoudt!