Grondwet

Spirituele grondwet

Bron: Shield of the Command Newsletter april 2002

St Germain gechanneld door Isaac George

Vertaling: Jill van maasdijk

Met veel zegeningen voor een vreugdevol nieuw jaar groet ik, St. Germain, jullie in spirit. Ik Ben de aanwezigheid van Onze Spirit en ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid om met jullie de aard van autonomie en de Ultieme Waarheid achter alle vorm te delen. Zelfs nu je de wereld ziet beven in angst voor zo vele botsende manifestaties is er nog steeds die hoop dat de overwinning bereikbaar is voor iedereen, bereikbaar IS voor allen. Wees daarom niet ontmoedigd door hoe het eruit ziet, vooral niet door de schijnbare limitaties in je persoonlijke en collectieve vrijheden en rechten. De waarheid zal zeker overwinnen en het is aan ieder van jullie, en aan ons, om waakzaam te blijven en in diep begrip en compassie voor de huidige roep om “beveiliging”.

Aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw overspoelden grote revoluties de westerse wereld. Deze ontwikkelingen werden geboren uit het onderdrukkende gedrag van de koningen in Europa die regeerden bij “het goddelijke recht van de koning”. In een korte tijdspanne van zo’n 30 jaar werden twee van de machtigsten, Engeland en Frankrijk, teruggefloten danwel afgezet. Gedurende die tijd, en onder leiding van Spirit, probeerde ik bepaalde individuën en groeperingen bloot te stellen aan de concepten van democratie en representatief zelfbestuur. Dit concept was afgeleid van wat bekend staat als de Universele Wet van Goddelijke Autonomie. Deze wet staat in de harten van alle wezens geschreven en is altijd het intense verlangen dat ervaren wordt als onderdrukking en rechteloosheid aan de orde van de dag zijn.

Nu zijn er sommige wezens die soms de vergissing maken te denken dat ze net iets meer autonomie en net een paar meer rechten hebben dan andere wezens.

Als deze vervorming plaatsvindt beginnen ze te leren hoe ze anderen kunnen manipuleren om zo een schijnbare vorm van controle te bereiken. Dit is volledig gebaseerd op de illusie van ‘Behoefte’ en een geloof in “Spirituele Meerwaarde”.

Simpelweg gezegd betekent ‘spirituele meerwaarde’:”Ik heb toegang tot God, of speciale krachten, of speciale kennis, en jij niet.” De eerste pogingen zijn meestal een zachte overreding of een vorm van lobbyen om anderen op de hoogte te stellen van de speciale kwalificaties die men heeft om anderen te leiden en orders uit te delen. Als men weerstand biedt aan deze vriendelijke dwang dan is de volgende stap dat ze , met alle mogelijke middelen, hun wil gaan opleggen aan degenen die tegen zijn, meestal door middel van dreigementen en intimidaties.

Deze intimidaties nemen meestal de vorm aan van iets of iemand tot “de Vijand” te verklaren. Dan wordt de betreffende persoon gezien als de oplossing danwel de beschermer. In feite is hij/zij geen van beiden. Het grootste en meest overtuigende argument dat deze wezens gebruiken voor het afschaffen van rechten en vrijheden is de vermeende noodzaak tot beveiliging. (Note van Robert: Amerika is hiervan een groot voorbeeld.) Als een maatschappij en zijn bewoners geloven dat veiligheid is gebasserd op de kracht van bewapening, op beperkte bewegingsvrijheid, op beperkte informatie, op speciale krachten, dan wordt door het in werking treden van de magnetische Wet van Aantrekking, alles opgeroepen dat chaos en onveiligheid wenst te realiseren. Dit leidt natuurlijk tot een vicieuze cirkel van meer beveiliging, meer verlies van vrijheid, gevolgd door meer erosie en chaos, gevolgd door uiterst strenge maatregelen etc. etc. Wel, je kunt je er wel iets bij voorstellen, niet? Daar tegenover staat dat een waarlijk open en wreedzame, vrijheidslievende samenleving of maatschappij, die de principes van autonomie (het recht op leven, vrijheid en de persoonlijke zoektocht naar geluk) van ALLE wezens in praktijk brengt dan ook alleen maar die dingen aantrekt die openheid en vrijheid bevestigen.

De weerspiegeling van de Goddelijke Wet van Autonomie vind je in enkele van jullie meest gekoesterde documenten zoals de Magna Carta, de Amerikaanse “Bill of Rights” en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens, van de Verenigde Naties. Enkele privé organisaties, zoals Amnesty International, hebben ook als hun uitgesproken missie het Goddelijke Recht van Leven te eren en het recht de omstandigheden zo te veranderen dat alle wezens een gelijke stem krijgen.

In dit deel van de tijdslijn van de planeet Aarde zijn zovelen geïntimideerd en angstig dat iedere beperking op hun persoonlijke vrijheid wordt getolereerd in ruil voor de illusie van veiligheid. het is de intentie van Al Dat Is dat alle wezens zich herinneren dat ze al beschermd zijn onder de Goddelijke Wet en dat aan eenieder onvervreembare rechten zijn verleend. Jij, die dit leest, zal deze grote Waarheid herkennen en weten dat je Oneindig en Eeuwigdurend bent en dat de ultieme veiligheid ligt in het zonder angst Zijn en handelen. Dit is de basis voor wezenlijke democratie of een spirituele samenleving of maatschappij die het eens is over de basis aanname dat er een Spirituele Grondwet voor de rechten van alle Wezens is, die alle imperfecte vormen van regering proberen na te streven en dat deze Rechten onveranderlijk en Eeuwigdurend zijn.

De eerste van deze rechten klinkt door in de inleiding tot de grondwet van de V.S.; speciaal die delen die gaan over ‘……bepaalde onvervreembare rechten’ en ‘…het recht op leven, vrijheid en de persoonlijke zoektocht naar geluk.’ En er werd er nog één geïnspireerd door een andere:’…alle mensen zijn als gelijken geschapen.’ Dus de spirituele grondwet kan als volgt worden samengevat:

A) Alle wezens zijn gelijkwaardig geschapen en bezitten dezelfde kwaliteiten, attributen en verlangens naar eenheid en vrijheid als hun Schepper.

B) Alle wezens wordt volledige vrijheid van Goddelijke Expressie, Goddelijke Stem, Goddelijke Beweging en Goddelijke Activiteit gegeven zoals Spirit hen leidt, zonder inmenging, manipulatie of oordeel door een ander wezen.

C) Alle wezens hebben recht op alle hulpbronnen die nodig zijn om hun leven in Lichamelijkheid te onderhouden zonder aanzien van de aard of essentie van hun fysieke belichaming, hun persoonlijke overtuigingssystemen of hun gedrag en daden. Het simpele feit dat iemand in leven is verleent respect, liefde en eer.

D) Alle uitdrukkingen van de Schepper zijn levende wezens, of ze nu dierlijk, plantaardig, mineraal of pure energie zijn en worden alle hierbij beschreven rechten verleend. Dit is inclusief planeten en alle Hemelse Vormen.

E) Alle wezens mogen van mening verschillen met elk ander wezen, zonder angst voor intimidatie, vergelding, gevangenneming, marteling of de dood.

F) Alle wezens hebben een Eeuwigdurend Paspoort tot de schepping. Geen vervaldatum en geen reisrestricties.

G) Alle wezens erkennen dat alle vormen van wettelijk bestuur imperfect en tijdelijk zijn en dat de ultieme Goddelijke Autoriteit zetelt binnenin ieder individu. Geen wereldlijke autoriteit heeft rechten of wetten groter dan de Ene Waarheid en Werkelijkheid die inherent is aan iedere vertegenwoordiger van de Opperste Individuatie van het Ene Leven en Kracht, hierna aan te duiden als God, Spirit, Al Dat Is, IK BEN DIE IK BEN.

H) Alle wezens hebben het recht om bewust en doordacht hun fysieke ervaring te beëindigen als het hun Evolutie niet langer dient of als hun fysieke voertuig onherstelbaar beschadigd of ziek is.

I) Alle wezens hebben het recht op vreugde, spel, lachen en liefde. Het is het enige doel van het leven.

Deze negen rechten zijn simpel en als ze toegepast worden zouden ze je wereld transformeren. Iedere uitdrukking van de mensheid om zich vrij en ongeketend te voelen stamt uit deze wetten die in al onze harten geschreven staan. Ze garanderen onze gezamelijke veiligheid, ons gezamelijke profeit, ons gezamelijke verlangen naar vrede en geluk. Het zal nog iets meer tijd, geduld en compassie kosten voordat dit in de inborst van de mensheid ontwaakt en wees er altijd bedachtzaam op dat terwijl degenen die in angst leven proberen angst als een wapen te gebruiken om meer en meer controle en macht te veroveren, weet dan dat jullie een nog grotere mogelijkheid gegeven wordt om sterk te staan en je spiritualiteit te demonstreren middels verlichte politiek en een vastberaden stem.

Als je je centreert in je Ik Ben Aanwezigheid zal de Stem der Waarheid uit je resoneren als een zilveren trompet, helder en gezaghebbend, en de zielen om je heen zullen een moment in acht nemen en zich de wet herinneren in hun Hart der Harten. Laat gewoon je lied voortschallen en de muren van angst zullen verbrijzelen en tot stof vergaan.

Wees van goede moed en vreugdevol want zoals we al eerder gezegd hebben, als je verontrustende tijden ziet, weet dan dat het uur van verlossing en overwinning nabij is. Weet dat de overwinning aan ons is en niet gedwarsboomd of voorkomen kan worden.