Economie

De economie van De Nieuwe Tijd

 

De huidige economische situatie in Nederland is niet rooskleurig te noemen. Het sociale vangnet wordt meer en meer uitgekleed en vele huishoudens verkeren in financiële problemen. Waren het jaren de minima die met moeite konden rondkomen, nu behoren ook de middeninkomens tot de getroffen inkomensgroepen. De Nederlandse bevolking begint terecht steeds meer te morren en we mogen wel constateren dat er sprake is van een oneerlijke verdeling van de inkomens. Economie heeft alles te maken met vraag en aanbod, maar ook hoe wij onze hulpbronnen gebruiken en aanwenden. Aangezien de economie stagneert, kunnen wij ons afvragen wat hier nu werkelijk aan de hand is? Met dit bericht zijn wij niet voornemens om een politiek standpunt in te nemen, wel trachten wij een andere kijk op de huidige economische situatie te geven in reflectie naar onszelf. Immers, alles heeft met alles te maken en spiritualiteit is niets anders dan integratie.

We kunnen ons afvragen of de huidige regering de energie wel juist stuurt? Waarom komen juist nu in deze tijd allerlei misstanden aan het licht? De Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en ga zo maar door. Hoorzittingen zijn nodig om de leugens van oud-bewindslieden in de openbaarheid te brengen. De vraag is of deze acties ook resultaat zullen hebben of dat het slechts voer voor de doofpot is? Politici maken er een puinhoop van met grote gevolgen voor onze economie waardoor financiële hulpbronnen opdrogen en bezuinigingen meer en meer noodzaak worden. Deze wijze van inefficiënt handelen en op egogerichte aansturing van energie heeft onherroepelijk grote gevolgen voor ons land. Uiteraard geldt dit ook voor de gehele wereldeconomie. Als men vanuit liefde de energie gericht had op samenwerking en overvloed voor de gehele (wereld)bevolking dan hadden we nu niet in deze problematiek verzeild geraakt. Nu, is het dweilen met de kraan open en zullen er wellicht nog meer schokkende maatregelen door de landsregering genomen moeten worden, voordat er een begin gemaakt kan worden met de wederopbouw van de economie. De invoering van de euro heeft ertoe bijgedragen dat iedereen er in koopkracht op achteruit is gegaan. We kunnen allemaal in onze portemonnee voelen dat de euro wordt uitgegeven als een gulden. Echter, onze inkomens stijgen niet en onze koopkracht daalt. Het wordt voor de bevolking steeds moeilijker om vertrouwen te blijven houden in een regering die tegen beter weten in anders beweert. Waar blijft de geloofwaardigheid van onze politieke leiders met hun vakbondsverleden die nu een boodschap uitdragen die haaks staat op hun eerdere uitspraken? Hoe verkoop je de hardwerkende man met zijn modale inkomen dat hij geen ontslagpremie meer krijgt bij ontslag, maar dat zijn baas wel met een fikse gouden handdruk het pand mag verlaten in een soortgelijke situatie? Onze regering predikt normen en waarden, maar gebruikt ze slechts als gereedschap om de bevolking koest te houden. De bestuurlijke macht heeft geen weet meer van de werkelijke harmonie in de samenleving omdat ze het contact hiermee heeft verloren.

Als de landsbestuurders de energie slechts op een bepaalde bevolkingsgroep, land of werelddeel richten dan ontstaat er een disbalans waardoor misstanden niet zullen uitblijven. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Onlangs lazen wij ergens dat als de 100 rijkste mensen op aarde 4% van hun bezittingen af zouden staan alle honger en armoede op aarde over zou zijn. De grote paradox is natuurlijk dat er momenteel meer geld op aarde in omloop is dan ooit te voren maar dat tegelijkertijd de armoede wereldwijd groter is dan ooit! De economie van de Nieuwe Tijd heeft met alles en iedereen te maken op deze aarde zowel het mineralen-, planten-, dierenrijk en de mens. Wij kunnen hierbij niets uitsluiten, immers alles is één! Alles wat nog op ontginning ligt te wachten en waar wij ons hoofd van afwenden, zal ons later parten gaan spelen wat zich nu ook laat zien op alle niveaus. We trachten het leed in de wereld te slechten met grote sommen ontwikkelingsgelden, maar in feite hollen we hard achter de feiten aan. De Nieuwe Tijd vraagt om een geheel andere insteek. Openheid, duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn dan ook de sleutelwoorden voor de wederopbouw van de aarde. Een zuivere democratie en economie kent dan ook geen armoede, geen werkelozen, geen egoïsme of oorlog. Maar willen wij de aarde helpen transformeren, dan moeten wij bij onszelf beginnen.

Gaat het niet om de Liefde? Gaat het niet om in eenvoud onze innerlijke kern van ons Zijn te voelen? Door alle chaos van buitenaf wat nu op ons afkomt, valt het niet mee om in liefde te zijn met jezelf of anderen. Altijd komt weer het eigenbelang om de hoek kijken. Onze leiders zijn het spoor van werkelijke democratie dan ook volledig bijster. Dit is inherent aan de tijd waarin wij leven. Iedereen heeft het te druk en is gehaast. Er is geen moment meer van bezinning waardoor je tot jezelf kunt komen. Er is niet voldoende tijd om te mediteren en je volkomen af te stemmen op het Licht. Je kunt je afvragen welk doel je dient om altijd maar bezig te zijn met werken en meer? De economie van de Nieuwe tijd vraagt om een andere insteek. Is in de derde dimensie hard werken en ploeteren een vanzelfsprekendheid, in de vijfde dimensie is dit compleet overbodig. In de 5e dimensie werk je met gedachtekracht ofwel trilling. Op deze wijze zal alles wat in zuiverheid, goed doordacht en in Liefde neergezet is zijn positieve resultaten als gevolg hebben. Zie dan ook dat hard werken een egogebonden gegeven is. Immers, hard werken wordt als een goede deugd gezien. Ledigheid is des duivels oorkussen, dus dan toch maar weer een tandje harder! Toch, zijn er mensen die met minder inspanning veel tot stand brengen en hier ook nog eens hun overvloed uithalen. Door je hard in te spannen kun je misschien wel veel geld verdienen, maar feitelijk staat het niet in verhouding met de inspanningen. Zouden wij dan niet dienen te kijken naar de hoeveelheid inspanningen die je verricht en wat je ervoor terug ontvangt? Kijk dan ook waar de balans zich bevindt! Geven is net zo belangrijk als ontvangen en geven is ook niet beter dan ontvangen. Een gezonde liefdevolle samenleving kan pas ontstaan als er sprake is van een werkelijk evenwicht op alle fronten.

Nu, is dan ook de tijd voor iedereen om aan de eigen innerlijke harmonie te werken waardoor ieders leven weer in balans komt. Onze (politieke) leiders vertegenwoordigen het gemiddelde bewustzijn van een land en van de bewoners van een land en meer. Op het moment dat de mens bewuster en zuiverder wordt, zullen we bewustere en zuiverdere leiders krijgen. Als iedereen doorgaat op de wijze waarop we het nu doen, zullen we achter de feiten aan blijven lopen. Immers, er wordt op grote schaal energie verspild zonder dat het bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Probeer daarom deze nieuwe meer dimensionale balans te vinden. Bouw aan het fundament, waarbij input en output aan elkaar gelijk dienen te zijn. Laat oude normen en waarden los en je zult zien dat de energie weer gaat stromen. Het is nu de tijd om te veranderen want het is zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Werk aan het Licht in jezelf waardoor je een Licht voor anderen kunt zijn. Ook het Lichtwerk heeft sterke pijlers nodig en wij zullen met zijn allen dit fundament moeten creëren. Als we het ego laten voorstaan, zullen we ons op dezelfde platgetreden paden begeven van menig landsbestuurder. Blijf dan ook in ogenschouw nemen dat beproevingen ons ten deel blijven vallen zolang we nog niet bewust zijn. Lichtwerk is slechts het werken aan onszelf waardoor het collectieve bewustzijn verhoogd kan worden zodat er ook een nieuwe economie kan ontstaan. Een voortrekkersrol is weggelegd voor diegene die het allerkleinste wenst te dienen in nederigheid om zo het grote waar te maken. Fouten maken is menselijk, laten we hier dan ook van leren door begrip en mededogen te hebben voor elkaar. Plaats jezelf dan ook in het eeuwige Licht van verzoening en werk hier mee!