5D economie

De economie van 5de dimensie

In aansluiting op het artikel Economie van de Nieuwe Tijd willen wij meer licht werpen op dit vraagstuk. In een open markteconomie zijn vraag en aanbod op een natuurlijke manier op elkaar afgestemd. Door het ontstaan van machtsblokken raakt het natuurlijk evenwicht ontregelt waardoor er geen harmonie meer is tussen vraag en aanbod hetgeen verstrekkende consequenties heeft. Grondstoffen worden schaars, kostprijzen in de lage landen zijn belachelijk laag en verkoopprijzen in het rijke westen vaak door bemoeienis van de overheid (accijnsheffing) onevenredig hoog. Het gaat enkel nog om de winst en niet om de harmonie waardoor de betrokkenheid met het uiteindelijke product eigenlijk ver te zoeken is. Is hier dan nog wel sprake van een zuiver gerichte energie? Een gestagneerde en oneerlijke economie laat zien dat onze energie op een oneconomische wijze is gebruikt. Een energie die eerder en anders gericht had dienen te worden. Dan ga je begrijpen waarom dit soort zaken gebeuren. Wees er dankbaar voor en zie ook, dat energie op een andere manier gericht en gefocust, veel meer tot stand brengt. Begrijp dan ook dat energie gericht op enkel een bepaalde bevolkingsgroep, land of werelddeel vrij statisch is en wij er uiteindelijk toe gedwongen worden op een hoger niveau dingen tot stand kan brengen. Economie heeft met alles en iedereen te maken en net zoals dit geldt voor ons menselijk lichaam, hier ga je ook niet zomaar bepaalde delen van amputeren. Een economie dient dan ook wereldwijd in harmonie te zijn. De inkomens dienen niet uit hun proporties getrokken te worden door competitie of door het oneigenlijk toe eigenen van extreem hoge salarissen en bonussen maar dienen tot stand te komen in harmonie tot jezelf, de ander en het totaal. Geld is energie en je bent pas een deskundige over deze energie als je weet hoe je zelf met energie dient om te gaan en hier ook naar leeft. Dit is belangrijk omdat anders vergeten wordt dat andere gebieden ook op ontginning liggen te wachten, dat later parten zal gaan spelen en dit nu al te merken is met de wereldeconomie. Het toenemende geweld is daar een oorzaak van. En juist deze braakliggende terreinen zijn nu van groot belang dat ze worden aangeroerd. Dit mag en kan dan ook niet de taak zijn van ontwikkelingshulp, maar van het integreren van alles waarmee onze economie in aanraking komt.

In harmonie met hetgeen in de de samenleving leeft
De invoering van de Euro heeft er bovendien toe bijgedragen dat iedereen er sowieso in koopkracht op achteruit is gegaan. Het is dan ook moeilijk om vertrouwen te blijven houden in hen die tegen beter weten in anders beweren. Beweringen die niet gestoeld zijn op de ervaringen van allen die dagelijks hun boodschappen doen met een minder riant salaris als van de z.g. deskundigen en hen die zich inmiddels van een hoog eigen inkomen hebben verzekerd. Het zijn juist die leiders die vanuit een vakbondsverleden eerst een geheel andere boodschap predikten en nu vertellen dat zij die in hoge posities zitten nog meer salaris dienen te ontvangen om niet achter te blijven bij de omringende landen. Norm- en waardebesef worden gehanteerd als eigen gereedschap om de bevolking koest te houden. Er wordt niet langer gekeken naar wat nog in harmonie is met hetgeen in de samenleving speelt omdat dit contact verloren is. Hoorzittingen zijn nodig om leugens aan de openbaarheid te brengen van bewindslieden en zij die geen voeling houden met wat er werkelijk speelt.

Gaat het niet om Liefde door in eenvoud met de kern van alles van je Zijn te voelen. Te zijn wie je bent en te zien met wie je verkeert en waarom? Met hetgeen nu op ons afkomt is het is moeilijk vandaag de dag om in liefde te zijn, liefde met je zelf of met anderen. Altijd komt maar weer eigenbelang, de haat en de nijd om de hoek kijken. Leiders zijn het spoor bijster wat democratie in haar essentie betekent. Dit is inherent aan de tijd waarin wij leven. Een ieder is druk, te gehaast, er is geen moment meer van bezinning waardoor je tot jezelf kunt komen. Er is niet voldoende tijd om te mediteren en je volkomen af te stemmen op het Licht. Je kunt je afvragen welk doel je dient om altijd maar bezig te zijn met werken of handelen of doen? Wat voor goeds brengt het je. Zie eens scherp, dat je door een te grote gedrevenheid ten toon te spreiden het buiten jezelf plaatst.

Economie bedrijven vanuit een hoger perspectief
Wanneer wij economie bedrijven vanuit een hoger perspectief, vanuit de 5e dimensie dan is hard werken kompleet overbodig, begrijp dan ook heel goed waarom? In de 5e dimensie werk je vanuit de gedachtekracht vanuit de trilling. En als iets zuiver, goed overdacht en in Liefde neergezet is gaat de rest vanzelf. Zie dan ook dat hard werken een ego gebonden gegeven is. Immers door hard te werken laat je zien dat iets goed is. Je laat dat ook zien in tegenstelling tot hen die niet werken of lui zijn, tenminste zo ervaar je dat. Toch zijn er mensen die met weinig doen, heel veel tot stand brengen, veel geld kunnen verdienen. Nu gaat het er om dat een ieder gaat zien dat je met heel veel inspanningen misschien wel geld kunt verdienen, maar wat niet in verhouding staat met de inspanningen. Zou je dan niet dienen te kijken naar de hoeveelheid inspanningen die je verricht en het behaalde resultaat? Kijk dan ook waar de balans is! Geven is dan ook even belangrijk als ontvangen en geven is dan ook niet beter dan ontvangen! De vraag voor een gezonde liefdevolle harmonie is gelegen in het feit of er sprake is van een evenwicht?

Wij zien dan ook dat het evenwicht zoek is wanneer er meer uitgaat dan er inkomt of als er meer inkomt dan er uitgaat. Het kan toch niet zo zijn dat er in deze tijd nog nooit zoveel geld op aarde aanwezig is, maar tegelijkertijd de kloof tussen rijk en arm ook nog nooit zo groot is geweest. Laats lazen wij dat wanneer van de 100 rijkste mensen van deze aarde 4 % van hun bezit zouden afstaan alle honger en diepe armoe over zou zijn. In ieder geval zien wij dat de exorbitante verrijking van enkelen ten koste gaat van hen die niets of weinig bezitten. Een zuivere economie kent dan ook geen armoe, kent geen werkelozen, kent geen egoïsme, kent geen oorlog.

Wanneer komen er bewustere en zuiverder leiders?
Het is nu heel belangrijk voor eenieder om op zijn of haar eigen wijze dit te gaan stroomlijnen, maar nog belangrijker om je eigen leven in balans te krijgen. Blijf hierbij genieten, maar ga het genieten van zaken niet plaatsen op een bepaalde rangorde waardoor je het werk en je doelstellingen weer daarboven plaatst. Pas op voor een te grote waakzaamheid, een te grote verantwoordelijkheid, want dan wordt het werk een grote last, dan is het geen Lichtwerk meer. Doelstelling en visie dienen duidelijk te zijn, maar dient niet een doel op zich te worden. Zie dat er een harmonie moet zijn en dat je niet iets doet omdat je gedreven wordt. Lichtwerk is werk met de nadruk op licht, maak het dan ook niet te zwaar. Voel en ga vanuit dit gevoel verder en laat los de wijze waarop jij altijd in het leven hebt gestaan. Begrijp dat je nu in een fase zit of op een kruispunt bent beland waarop je je energie anders mag richten. Neen sterker nog, anders zult moeten richten. Weet ook dat onze politieke en andere leiders ons gemiddelde bewustzijn vertegenwoordigen, op het moment dat wij bewuster en zuiverder worden zullen wij ook bewustere en zuiverder leiders krijgen. Als een ieder zo doorgaan op de wijze waarom men het doet zul je altijd achter de feiten aan blijven lopen omdat je meer energie verbruikt dan je terugontvangt. Probeer deze nieuwe, meer dimensionale balans te vinden, te hervinden, te herschikken. Bouw aan het fundament, maar zie ook dat de input en de output aan elkaar gelijk dienen te zijn. Zo werkt de 5e dimensie.

Bij zuiver handelen zal de energie positief gaan stromen
Op het driedimensionale vlak werken de zaken heel anders en daar lijden de meeste mensen van deze aarde onder. Je kunt leren zien en voelen, hoe het op het 5e dimensionale vlak werkt als je het 3e dimensionale veld durft los te laten door alles vanuit een hoger perspectief te leren zien. Wij zouden dan ook willen vragen om goed te kijken waar je nog fouten maakt en waar je je nog begeeft op het driedimensionale vlak. Als je goed ziet en zuiver handelt zul je zien dat de energie gaat stromen op het moment dat je insteek anders wordt. Laat oude normen en waarden los en je zult zien dat het gaat stromen. Stromen in de richting die wij allen nodig hebben, waardoor je gedrevenheid wordt omgezet in vastberadenheid en waar een zekere kant uit voort zal komen als een rust. Op deze wijze zal de wereld aan je voeten liggen. Maar zie dan wel dat je dit zelf moet doen! Het is nu de tijd op te veranderen, want op de wijze waarop nu de economie gaat loopt de energie vast en stagneert het. En je weet het, het is zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Wees een godsvruchtig kanaal door enkel nog voor het Licht in jezelf open te staan en hierdoor het tij te keren. Er wordt dan ook van je verlangd om je eigen Licht te vergroten en van daaruit een Licht te zijn voor anderen. Een Licht ben je door slechts te schijnen, het dwingt niet, maar het stuurt ook niet omdat het Licht haar werk zelf doet. Beperk je tot hetgeen je doet en uitdraagt in Liefde en als het zo mocht zijn dat anderen een anderen weg in willen gaan dan zij dat zo. Richt je dan ook niet op hen die willen afwijken, maar richt je op het ene; dat is het allerhoogste, dat is het Licht. Je kunt iets uitdragen, maar je kunt ook iets voorschrijven en daarin zit het verschil. Doe alles wat je doet vanuit je hart en niet vanuit de lagere velden van bewustzijn te weten; het emotionele en intellectuele gebied van bewustzijn. Maak een onderscheid tussen wat emotioneel, intellectueel en het hart dan wel de Liefde toebehoort, zie ook het artikel: Emoties zijn de grootste vijanden van onszelf. Als je iets uitdraagt en ontvangt vanuit het hart dan is het altijd goed, dan volgt er geen discussie, dan volgt er niets dan enkel begrip omdat het op zijn plek valt. Als het Lichtwerk een strijd wordt dan is het leed geboren en dan dient het enkel nog het ego en verzand je in een politiek gekrakeel. Blijf dan ook goed in ogenschouw nemen dat je telkens weer beproefd zult worden waar je het zelf nog niet goed begrepen hebt. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar is niet de bedoeling, wel dat je dit gaat zien als een ondersteuning om te zien waar Lichtwerk voor staat; enkel werken aan jezelf waardoor het collectieve bewustzijn verhoogd kan worden en er een nieuwe economie kan gaan aanbreken. Een voortrekkersrol heeft hij, die het allerkleinste wenst te dienen in nederigheid om zo het grote waar te maken. Fouten maakt iedereen en dat is niet erg, dat is prima, maar leer van deze fouten en heb begrip voor jezelf. Plaats jezelf dan ook in het eeuwige Licht van verzoening en werk hier mee.